ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  جایگاه تکتونوماگمایی و منشأ سنگ¬های آتشفشانی حدواسط الیگوسن محدوده رشیدآباد، خاور میانه
نام نویسندگان :الناز آقاعلی1*، منیره خیرخواه2، منیره پشت کوهی3، میرعلی اصغر مختاری4
گدازه¬های الیگوسن با ترکیب حدواسط در خاور میانه برونزد دارند. این سنگ¬ها ترکیب تراکی¬آندزیت تا تراکیتی داشته و ساختاری منشوری را نمایان ساخته¬اند. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی این گدازه¬ها ماهیت کالک آلکالن دارند و در الگوهای عناصر نادر خاکی و نمودارهای عنکبوتی غنی¬شدگی از LREEs نسبت به HREEs را نشان می¬دهند. همچنین در نمودارهای عنکبوتی غنی¬شدگی از Rb و Pb دیده می¬شود که می¬توان به آلودگی ماگمای والد با عناصر پوسته¬ای با قاره¬ای نسبت داد. با توجه به غنی¬شدگی عناصر U، Rb،Th ، Zrو Pb و همچنین پراکندگی نمونه¬ها در نمودارهای تکتونوماگمایی می¬توان نتیجه گرفت که این گدازه¬ها در حاشیه¬ قاره تشکیل شده¬اند. درنمودار نسبت Sm/Yb به La/Sm این گدازه¬ها منشأ اسپینل گارنت- لرزولیت را نشان داده¬اند. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :