ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  درآمدی بر ژئوشیمی و پتروژنز و بررسی فرایندهای مؤثر در تکوین آندزیت های ائوسن جنوب کهک (قم)
نام نویسندگان :راضیه محمدی- محمد فودازی
محدوده کهک به لحاظ پهنه ساختاری متعلق به ایران مرکزی و کمربند ماگمایی ارومیه – دختر می باشد. سنگ های آندزیتی ائوسن در فرآیندهای تبلور تفریقی و گاه آلودگی با ماهیت ماگمایی کالکوآلکالن تا تولئیتی است. دگرسانی در این منطقه نظم خاصی را دنبال نمی کند. دیاگرام های عنکبوتی بهنجار شده به گوشته اولیه نمونه های سنگی منطقه نیز بیانگر غنی شدگی نمونه ها از LREE و عناصر ناسازگارTh، K، Rb و تهی شدگی عناصر HREE، Ta ، Ti و Nb نسبت به گوشته اولیه می باشند. با چشم پوشی از تغییرات رفتاری بعضی از عناصر متحرک مانند K و Ba سنگ های ولکانیکی جنوب کهک در نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده با کندریت و گوشته اولیه الگوی کاهشی با شیب نسبی آرامی را به نمایش می گذارند. همچنین غنی  شدگی عناصر نادر خاکی سبک LREE نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین HREEدر سنگ های میانه و اسیدی دلالت بر دخالت پوسته قاره ای در فرآیند تشکیل ماگماها دارد. در نمودارهای متمایز کننده محیط های تکتونو ماگمایی، نمونه های مورد مطالعه در محدوده CAB قرار می گیرند. آنومالی منفی Nb و تمرکز بالای عناصر متحرک در نمونه ها، می تواند به عنوان شاخص نقش پوستۀ قاره ای در تولید یا آلودگی ماگماهای اولیه و یا تاثیر فرورانش بر منبع گوشته‌ای مطرح باشد . ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :