ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  بررسی تغییرات تنش تکتونیکی در منطقۀ گذار بین زاگرس و مکران با استفاده از وارون سازی داده های سازوکار کانونی زمین لرزه ها
نام نویسندگان :شاهرخ پوربیرانوند
وارون سازی تانسور تنش با استفاده از سازوکار کانونی زمین‌لرزه ها یکی از روشهای مورد استفاده در مطالعۀ تنشهای تکتونیکی است. در این مطالعه با استفاده از این روش، راستای تنش بیشینۀ افقی در منطقۀ گذار بین زاگرس و مکران به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشان دهندۀ تغییرات قابل توجهی در راستای محورهای اصلی تنش در این منطقه است. در اطراف تنگۀ هرمز محورهای تنش افقی بیشینه می چرخند. راستاهای تنش بیشینۀ افقی با توجه به روند امتداد گسلهای فعال منطقه به خوبی با سازوکار گسلش در مناطق مورد مطالعه همخوانی دارد. این راستاها همچنین با اطلاعات حاصل از دیگر روشهای ژئوفیزیکی که چرخش مشابهی را در اطراف تنگۀ هرمز به نمایش می گذارند مطابقت دارد. این مطالعه می تواند با فراهم کردن نگرشی نو، به درک ساختار و فرایندهای تکتونیکی در این منطقۀ پیچیده کمک کنند. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :