ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  شناسایی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات حوضه آبریز معدن سونگون با تلفیق ژئوشیمی، طیف سنجی و GIS
نام نویسندگان :پریسا پیروزفر، Herald van der Werff
این مطالعه با هدف امکان سنجی استفاده از پارامترهای شاخص جذب طیفی در محدوده نور مرئی و مادون قرمز نزدیک (VNIR) در پیش بینی مقدار غلظت و توزیع فلزات سنگین در نمونه های رسوب حوضه آبریز معدن سونگون انجام شده است. تعداد 65 نمونه رسوب در امتداد رودخانه های اصلی منطقه که از نواحی معدنی و انباشت باطله ها زه کشی می شوند برداشت گردید. نمونه ها جهت اندازه گیری مقدار غلظت عناصر As،Cd ،Cu ،Cr ،Ni ،Mo ،Pb و Zn و خصوصیات طیفی در محدودهnm 2500-350 آنالیز شدند. ارتباط کمی میان داده های ژئوشیمیایی و پارامترهای طیفی با استفاده از روش های ضریب همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره (ELMR و SMLR) بررسی گردید. نتایج نشان دهنده وجود همبستگی قوی منفی میان نیکل و کروم با Area2200nm و همبستگی مثبت میان نیکل و سرب با Depth2200nm و مس، مولیبدن، کادمیوم، سرب و روی با Depth500nm می باشد. استفاده از روش رگرسیون ELMR برای مس، مولیبدن، نیکل، کروم و ارسنیک به نتایج قابل اعتمادی ختم شد در حالیکه برای سرب، روی و کادمیوم نتایج ضعیفی داشت. نقشه پراکنش فلزات سنگین نشان داد که غلظت فلزات سنگین در سرشاخه هایی که از معادن و محل انباشت باطله ها زه کشی می شوند زیاد بوده و به تدریج به سمت نواحی پایین دست کاهش می یابد. می توان نتیجه گرفت که کانه زایی منطقه در کنار فعالیت های معدنی دو عامل اصلی ورود و توزیع فلزات سنگین در حوضه آبریز این محدوده معدنی هستند. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :