ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  تفسیر محیط رسوبی سازند داریان در یکی از میادین نفتی غرب خلیج فارس
نام نویسندگان :محمد بهره ور/ حسین رحیم پور بناب/ الهام حاجی کاظمی
سازند داریان )شعیبا(به سن آپتین آلبین یکی از مخارن مهم نفتی در زاگرس و خلیج فارس به شمار میرود. هدف از این مطالعه تفسیر محیط رسوبی با توجه به ریز رخسارههای سازند داریان در غرب خلیج فارس میباشد. سازند داریان در میدان مورد مطالعه قابل تقسیم به چهار بخش کربناته زیرین با لیتولوژی آهک کرم تا تیره رنگ با وجود حفرات انحلالی، بخش زبانه کژدمی با لیتولوژی مارنی به رنگ خاکستری تیره و فاقد ساخت رسوبی، بخش کربناته بالایی آهک تمیز به رنگ خاکستری تیره تا روشن و بخش آواریهای راس با لیتولوژی ماسهای سیلتستونی و شیل میباشد. بررسی ریزرخسارههای سازند داریان در این میدان منجر به شناسایی 13 رخساره شد که در 5 کمربند رخسارهای شامل دلتا، رمپ داخلی، رمپ میانی، رمپ خارجی و حوضه ژرف رسوب کردهاند. آنالیز و تفسیر دقیق رخسارهای با توجه به فونای موجود در میدان مورد نظر انجام شد که عمدتا نشانگر محیط کمعمق دریایی میباشد. همچنین عدم نقطه عطف و تغیبرات یکنواخت در رخسارهها و عدم وجود موجودات ریفساز مانند مرجانها و رودیستها و جایگزین شدن جلبکهای لیتوکودیوم باسینلا که با وقایع بی اکسیژنی کرتاسه همزمان بوده و همچنین لیتوکودیوم باسینلا توانایی کمتری در ساختن ریفهای بزرگ دارند بنابراین این محیط رسوبی به صورت یک رمپ کربناته پیش بینی شد که دارای ریفهای کومهای و پشتهای میباشد. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :