ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  ارتباط بین کانی¬زایی و چگالی گسل¬ها در منطقه شمال و شرق اهر(زون قره¬داغ)
نام نویسندگان :حیدر اصغرزاده اصل، کمال سیاه¬چشم، محمدرضا حسین¬زاده، ابراهیم طالع فاضل
بهترین راهنمای تشخیص توده¬های نفوذی واجد کانه¬سازی مس، دانسیته با تمرکز بالای شکستگی¬ها در داخل و یا اطراف توده نفوذی است. شناسایی عناصر ساختاری به ویژه گسل¬ها و ارتباط آنها با توده¬های نفوذی، در مناطق متاثر از فعالیتهای ماگمایی راهنمای مناسبی در شناسایی و اکتشاف مواد معدنی است زیرا محل برخورد گسلها می¬تواند ناحیه مناسبی برای نفوذ ماگما و کانی¬زایی باشد. زمان جایگیری توده¬های شیور و کلیه توده¬های اطراف اهر با دامنه ترکیبی گسترده (از گابرو تا گرانیت) مربوط به الیگو- میوسن هستند. برای زیرلایه گسل ابتدا نقشه گسل¬های منطقه ترسیم شد تا ارتباط کانه¬زایی با گسلهای منطقه مشخص شود، اگر گسل¬ها یا تاثیر فاصله از گسل¬ها اعمال شود مساحت نواحی امیدبخش در محدوده زیاد خواهد بود که این به معنی هدر رفتن هزینه و زمان در چنین مطالعاتی می¬باشد، بنابراین باید هم تاثیر گسل¬ها را به خوبی لحاظ کرد و هم مساحت مناطق امیدبخش را کمتر کرد که این عامل در تهیه نقشه پتانسیل معدنی بسیار مهم می¬باشد. از آنجایی که توجه به محل تقاطع گسل¬ها و طول و تراکم آنها در شناسایی نواحی کانه¬زایی حائز اهمیت است، نقشه چگالی گسل تهیه شد و نتیجه¬گیری به کمک آن به صورت مطلوب¬تری صورت گرفت. به¬منظور تعیین روند دقیق کانی¬سازی در ناحیه مورد مطالعه، ابتدا تمام اندیس¬های فلزی مشخص گردید. سپس به وسیله نرم¬افزار DotProc ¬که روش تحلیلی فرای را مورد استفاده قرار می¬دهد، روند کلی کانی¬سازی به¬دست¬آمد که روند غالب کانی¬سازی در این ناحیه تابع روند توده¬های نفوذی قره¬داغ ᵒN324 است. با مقایسه نقشه پتانسیل معدنی با نقشه چگالی گسل مشاهده می¬شود که مناطق دارای پتانسیل خوب در محدوده-های با تراکم بالای شکستگی¬ها (چگالی گسل) و نزدیک به آن قرار دارند، بنابراین ارتباط و تأثیر بهتر شکستگی¬ها در نقشه چگالی گسل برای کانه¬زایی مس پورفیری و اپی¬ترمال اثبات شد. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :