ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
logo-samandehi
عنوان دسته بندی مقالات
  محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در برش سمیرم، زاگرس مرتفع، جنوب باختر اصفهان
نام نویسندگان :محمد جودکی، فاطمه محمودی پناه و مرتضی یوسفی
در این پژوهش، سازند آسماری با سن الیگو- میوسن در برش چینه¬شناسی سمیرم از نظر چینه¬نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفت. این برش 66 متر ضخامت دارد و در ناحیه زاگرس مرتفع واقع شده است. بررسی ریزرخساره¬ها به جهت تعیین مدل رسوبگذاری منجر به شناسایی 6 ریز رخساره واقع در محدوده¬های لاگون، سد و دریای باز شد که نشان دهنده رسوبگذاری سازند آسماری یک رمپ کربناته است. تفکیک مرزهای سکانسی بر اساس وجود ناپیوستگی¬های رسوبی (شواهد صحرایی و زیست چینه¬ای) و پیوستگی¬های معادل (تغییرات محیط رسوبی براساس پراکندگی رخساره¬ها)، منجر به تفکیک چهار سکانس رسوبی رده سوم برای نهشته¬های آسماری گردید. سکانس¬های رسوبی شناسایی شده انطباق نسبتاَ خوبی با منحنی جهانی سطح آب دریا در الیگوسن پسین و میوسن پیشین نشان می¬دهند. همچنین، سطوح سکانسی از نظر پالئوژئوگرافی، با سکانس¬های رسوبی نواحی فرواقتادگی دزفول و ایذه مورد قیاس قرار گرفت. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :